Specjalizacje

Sprawy cywilne:

Kancelaria zapewnia pomoc obejmującą reprezentację w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego. Usługi obejmują m.in. sprawy z zakresu prawa rzeczowego takie jak: o ochronę prawa własności i posiadania, dotyczące zasiedzenia prawa własności nieruchomości, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności, sprawy o eksmisję, a także dotyczące ustalenia i regulowania stanu prawnego nieruchomości.

Oferta Kancelarii dotyczy poza tym spraw z zakresu prawa zobowiązań, tj.: sprawy o zapłatę, odszkodowanie, dotyczące wypadków komunikacyjnych oraz negocjowanie i sporządzanie umów. Praktyka Kancelarii obejmuje również usługi z zakresu prawa spadkowego,
tj.: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku czy też sprawy
o zachowek.

Usługi obejmują m.in.:

 • ochronę prawa własności i posiadania,
 • zasiedzenie prawa własności nieruchomości,
 • ustanowienie służebności,
 • zniesienie współwłasności,
 • sprawy o eksmisję,
 • ustalenie i regulację stanu prawnego nieruchomości,
 • sprawy o zapłatę,
 • odszkodowania,
 • sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych,
 • sprawy wymagające przeprowadzenia negocjacji oraz sporządzenia umów,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • sprawy o zachowek.

Sprawy rodzinne:

Kancelaria oferuje pomoc w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, takich jak rozwód, separacja, podział majątku dorobkowego małżonków, ustalenie władzy rodzicielskiej, pieczy zastępczej, kontaktów
z małoletnim dzieckiem, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, zarząd majątkiem małoletniego, przysposobienie, a także sprawy alimentacyjne oraz dotyczące opieki i kurateli.

Usługi obejmują m.in.:

 • rozwód,
 • podział majątku dorobkowego,
 • ustalenie władzy rodzicielskiej,
 • pieczę zastępczą,
 • kontakty z małoletnim dzieckiem,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • zarząd majątkiem małoletniego,
 • przysposobienie,
 • sprawy alimentacyjne,
 • opiekę i kuratelę.

Sprawy karne:

Kancelaria zapewnia reprezentację w postępowaniach karnych zarówno w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego
i subsydiarnego, a także powoda cywilnego. Ponadto oferuje pomoc przy zatrzymaniu oraz tymczasowym aresztowaniu, a także udział
w postępowaniu wykonawczym, w tym m.in. sporządzenie wniosku
o odroczenie czy też przerwę w wykonaniu kary, a także wniosków
o warunkowe zawieszenie wykonania kary oraz warunkowe
i przedterminowe zwolnienie.

Usługi obejmują m.in.:

 • reprezentację w postępowaniu karnym (w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i subsydiarnego, powoda cywilnego),
 • reprezentację w trakcie zatrzymania lub tymczasowego aresztowania,
 • postępowania wykonawczego (sporządzenie wniosku o odroczenie, przerwę w wykonaniu kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe i przedterminowe zwolnienie).

Sprawy administracyjne:

Kancelaria zapewnia pomoc w zakresie reprezentacji przed organami
i sądami administracyjnymi , w tym m.in. reprezentacji w sprawach dotyczących udzielania koncesji i zezwoleń, sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyzji organów administracyjnych, a także skarg kasacyjnych do
Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zakres usług obejmuje m.in.:

 • reprezentację przed organami i sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sprawy gospodarcze:

Kancelaria zapewnia pomoc obejmującą swym zakresem kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego. Zakres usług obejmuje ponadto szeroko rozumiane doradztwo prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, a także opiniowanie
i sporządzanie umów, rejestrację i przekształcanie spółek, negocjacje umów handlowych, reprezentację w sporach przed sądami gospodarczymi.

Zakres usług obejmuje m.in.:

 • obsługę prawną osób fizycznych i spółek prawa handlowego,
 • doradztwo prawne,
 • opiniowanie i sporządzanie umów,
 • rejestrację i przekształcanie spółek,
 • negocjacje,
 • reprezentację przed sądami gospodarczymi.

Sprawy pracownicze:

W zakresie prawa pracy Kancelaria oferuje pomoc dotyczącą konstruowania m.in. umów o pracę, o powierzenie mienia, dokumentacji dotyczącej zmiany i rozwiązania umowy o pracę. Ponadto oferta obejmuje sporządzanie regulaminów, porozumień i ugód , a także reprezentację pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych w zakresie spraw szeroko rozumianego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zakres usług obejmuje m.in.:

 • konstruowanie umów o pracę, powierzenie mienia,
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej zmiany i rozwiązania umowy o pracę,
 • sporządzanie regulaminów, porozumień i ugód,
 • reprezentację pracowników w sporach z pracodawcą,
 • sprawy o ustalenie stosunku pracy,
 • roszczenia o zapłatę wynagrodzenia,
 • sprawy o roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy.

Sprawy finansowe:

Sprawy podatkowe:

Kancelaria zapewnia pomoc w zakresie prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem reprezentacji przed sądami w sprawach podatkowych, a także reprezentacji podczas kontroli podatkowej oraz przygotowywania do niej. Do katalogu usług zalicza się również sporządzanie odwołań od decyzji organów podatkowych, a także wniosków i pism.

Zakres usług obejmuje m.in.:

 • reprezentację przed sądem,
 • reprezentację w trakcie kontroli podatkowej oraz przygotowanie do niej,
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów podatkowych,
 • sporządzanie wniosków i pism.

Sprawy bankowe:

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie prawa bankowego obejmującą sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie warunków umów, w tym m.in. rachunku bankowego, rachunku inwestycyjnego, umów kredytowych, leasingowych i faktoringowych. Oferta dotyczy również sporządzania
i opiniowania regulaminów oraz wzorców, a także dochodzenia należności w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny oraz prowadzenia na drodze zarówno sądowej jak i egzekucyjnej postępowań windykacyjnych
w stosunku do dłużników. Kancelaria podejmuje się również reprezentowania instytucji finansowych przed organami przeprowadzającymi czynności kontrolne.

Zakres usług obejmuje m.in.:

 • sporządzanie, opiniowanie, negocjowanie umów rachunku bankowego, inwestycyjnego, umów kredytowych, leasingowych, faktoringowych,
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów, a także wzorców,
 • dochodzenie należności w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny,
 • prowadzenie postępowań windykacyjnych wobec dłużników,
 • reprezentację instytucji finansowych przed organami przeprowadzającymi czynności kontrolne.

Sprawy celne:

Kancelaria oferuje fachową i kompleksową pomoc z zakresu prawa celnego dotyczącą udziału w postępowaniach przed organami celnymi pierwszej i drugiej instancji. Oferta jest skierowana również do podmiotów gospodarczych, które w ramach prowadzonej działalności dokonują importu czy też eksportu towarów.

Zakres usług obejmuje m.in.:

 • udział w postępowaniach przed organami celnymi pierwszej i drugiej instancji,
 • doradztwo w przedmiocie importu i eksportu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Sprawy upadłościowe i naprawcze:

W ramach prawa upadłościowego i naprawczego Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w zakresie sporządzenia wniosków o ogłoszenie upadłości w imieniu upadłego oraz wierzycieli, a także szeroko rozumianej reprezentacji w postępowaniu upadłościowym, jak
i w sprawach w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Praktyka Kancelarii obejmuje ponadto przygotowanie
i doradztwo w procesie dotyczącym likwidacji przedsiębiorstwa.

Zakres usług obejmuje m.in.:

 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości w imieniu upadłego i wierzycieli,
 • reprezentację w postępowaniu upadłościowym,
 • zastępstwo procesowe w sprawach w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności
 • przygotowanie i doradztwo w procesie likwidacji przedsiębiorstwa.

Sprawy rolne:

Kancelaria zapewnia pomoc w zakresie prawa rolnego obejmującą transakcję nieruchomościami rolnymi, w tym m.in. sprzedaż, najem, dzierżawę, użytkowanie. Kompleksowy zakres doradztwa prawnego dotyczy również przekształcania gruntów rolnych oraz zmianę ich przeznaczenia, a także reprezentację w postępowaniach zarówno administracyjnych jak i sądowoadministracyjnych, zwłaszcza przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Rynku Rolnego oraz Agencją Nieruchomości Rolnych.

Zakres usług obejmuje m.in.:

 • transakcje nieruchomościami rolnymi - sprzedaż, najem, dzierżawę, użytkowanie,
 • przekształcanie gruntów rolnych i zmiana ich przeznaczenia,
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w tym przed ARiMR, ARR, ANR.